Inicjatywa na rzecz przyszłości bez odpadów

§1 Informacje wstępne

 1. Administratorem Forum jest FUZERS sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie przy ul. Staszica 14/12, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000761205 w współpracy z IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000091681.
 2. Regulamin określa warunki uczestnictwa w forum dyskusyjnym (dalej „Forum”) udostępnianym w serwisie internetowym Inicjatywy Domu Jutra (dalej „Inicjatywa”)
 3. Forum Inicjatywy jest miejscem wymiany informacji na temat działań mających na celu wypracowanie rozwiązań, które pozwolą na zmniejszenie ilości odpadów oraz zwiększenie efektywności gospodarowania odpadami na terenie Szczecina (dalej Rozwiązania)
 4. Forum przeznaczone jest dla mieszkańców Szczecina chcących wziąć udział w dyskusji nad Projektami oraz oddać głos na poszczególne projekty
 5. Każdy z użytkowników Forum zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz jak również zasad dobrego zachowania w Internecie („Netykieta”).

§2 Dostęp do Forum i zasady publikacji treści

 1. Dostęp do Forum, możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi na nim wypowiedziami w części ogólnej oraz oddania głosu w ankiecie dotyczącej poszczególnych Projektów, mają wszyscy użytkownicy sieci Internet odwiedzający Forum.

 2. Możliwość wypowiedzenia się na temat poszczególnych Projektów wymaga rejestracji i założenia konta, a następnie zalogowania się na Forum.

 3. Rejestracja na Forum następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego na Forum. Rejestracja wymaga podania adresu e-mail stanowiącego login do serwisu, nazwy użytkownika (zawierającej imię) i hasła oraz akceptacji Regulaminu. Po wysłaniu prawidłowo uzupełnionego formularza elektronicznego użytkownik otrzymuje e-mail z prośbą o potwierdzenie dokonania rejestracji na Forum. Każdy użytkownik Forum może założyć tylko jedno konto.

 4. W przypadku stwierdzenia istnienia zdublowanego konta, Administracja Forum zastrzega sobie możliwość usunięcia konta założonego później, pozostawiając konto założone wcześniej, również bez ostrzeżenia. W przypadku stwierdzenia dalszego dokonywania naruszeń, zostanie zablokowana również możliwość korzystania z pierwotnego konta.

 5. Na Forum zabrania się publikowania:

a) treści sprzecznych z prawem, a w szczególności obraźliwych, zawierających groźby, naruszających godność, prywatność lub pozostałe dobra osobiste innych osób, a także naruszających prawa autorskie i inne dobra prawem chronione;

b) treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i z dobrymi obyczajami - a w szczególności treści o charakterze: wulgarnym, obscenicznym, nienawistnym, dyskryminującym, agresywnym i aprobującym wymienione wyżej działania;

c) treści propagujących działania prawem zakazane;

d) treści o charakterze reklamowym, zawierających spam, a także wiadomości typu „ łańcuszków szczęścia” oraz linków do zbiórek pieniędzy

e) linków prowadzących do stron www zawierających treści o jakich mowa powyżej oraz linków w wersji skróconej, których docelowego przekierowania nie można ustalić

f) treści i zachowań łamiących zasady Netykiety.

 1. Administracja Forum zastrzega sobie możliwość warunkowego dopuszczenia do publikacji treści mogących wyczerpywać znamiona treści reklamowych i linków do zbiórek pieniędzy, o ile treści te nie będą stały w sprzeczności z celem funkcjonowania Forum. Ostateczną decyzję w kwestii możliwości dopuszczenia wymienionych treści podejmuje Administracja Forum.
 2. Administracja Forum zastrzega sobie możliwość blokowania Użytkowników dopuszczających się treścią swoich Wpisów naruszeń przepisów prawa, Regulaminu oraz zasad Netykiety, również bez wcześniejszego ostrzeżenia.
 3. Każdy użytkownik Forum zamieszcza Wpisy na Forum wyłącznie na własną odpowiedzialność. Inicjatywa Dom Jutra nie ponosi odpowiedzialności za treść Wpisów zamieszczanych przez użytkowników Forum.
 4. Przy dokonaniu przez użytkownika Wpisu, ujawniona może zostać część adresu IP komputera, z którego wysyłany jest Wpis. Tego rodzaju Dane użytkowników Forum mogą być udostępniane uprawnionym organom państwa na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 5. Skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika jego danych (loginu, hasła) przeznaczonych do rejestrowania i logowania się na Forum, bez względu na okoliczności i przyczyny jego ujawnienia, obciążają wyłącznie Użytkownika.
 6. Zamieszczając Wpisy na Forum użytkownik Forum udziela jednocześnie zgody na rozpowszechnianie tych Wpisów wraz z nazwą (nickiem) użytkownika Forum we wszystkich materiałach dotyczących Inicjatywy Dom Jutra.

§3 Struktura Forum

 1. Forum podzielone jest na Działy. Nazwy Działów ustalone są odgórnie przez Administrację.
 2. Część Działów Forum widoczna jest dla wszystkich Użytkowników oraz osób niezarejestrowanych.
 3. Niektóre Działy widoczne są wyłącznie dla uczestników Grup Projektowych w randze Współtwórcy i Lidera zatwierdzanych bezpośrednio przez Administrację Forum.
 4. Dostępność do wszystkich Działów przeznaczonych dla Użytkowników posiadają osoby w randze Eksperta i Przewodnika, zatwierdzane bezpośrednio przez Administrację Forum.

§4 Użytkownicy

 1. Użytkownicy po zalogowaniu się otrzymują na forum różne rangi, w zależności od swojego stopnia zaangażowania w realizację Projektu.
 2. Użytkownik zalogowany, który nie bierze udziału w pracach żadnego z zespołów projektowych, otrzymuje rangę „Mieszkańca” - pozwala ona na branie udziału w dyskusjach w Działach, z wyłączeniem Działów dla Zespołów Projektowych.
 3. Użytkownik wymieniony w punkcie 2 może otrzymać rangę „Domownika” pozwalającą na zakładanie własnych wątków tematycznych. Ranga ta przyznawana jest przez Administrację Forum.
 4. Użytkownik zalogowany, który bierze udział w pracach jednego z zespołów projektowych, po zalogowaniu i przeprowadzeniu procesu weryfikacji przez Administrację Forum otrzymuje rangę „Współtwórcy”. Pozwala ona na branie udziału w dyskusjach również w Dziale przeznaczonym dla Zespołów Projektowych.
 5. Użytkownik zalogowany, który bierze udział w pracach jednego z Zespołów Projektowych jako jego lider, otrzymuje po zalogowaniu i przeprowadzeniu weryfikacji przez Administrację Forum rangę „Lidera”.
 6. Weryfikacja danych Użytkowników biorących udział w pracach Zespołów Projektowych odbywać się będzie na podstawie adresów e-mail znajdujących się na listach przesłanych przez wybranych przez zespoły projektowe Liderów.
 7. Przyznanie Użytkownikowi odpowiedniej rangi odbędzie się najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu przesłania listy zawierającej stosowne dane.
 8. W przypadku stwierdzenia naruszeń ze strony Użytkowników o randze „Współtwórcy” lub „Lidera”, przyznana ranga może zostać odebrana przez Administrację Forum.

§5 Odznaki

 1. Aby wykazać zaangażowanie i podejmowane przez użytkowników Forum aktywności, mogą im zostać przyznane dodatkowe Odznaki
 2. Odznaki przyznawane są automatycznie po spełnieniu określonych warunków, lub przez Administrację Forum.
 3. Zasady przyznawania Odznak oraz ich rodzaje wyszczególnione są w Dziale „Pierwsze kroki na forum”
 4. Administracja zastrzega sobie prawo do dodawania nowych Odznak oraz usuwania istniejących w dowolnym terminie, bez podania przyczyny. Informacja o wszelkich zmianach musi znaleźć się w Dziale „Pierwsze kroki na forum”.

§6 Administracja Forum

 1. Administracja Forum działa w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania Forum. Członkowie Administracji Forum to Użytkownicy w randze Administratorów i Moderatorów.
 2. Każdy użytkownik ma możliwość dokonania zgłoszenia nieodpowiednich treści, zwłaszcza takich, które wymienione są w §2 pkt. 5 Regulaminu, za pośrednictwem przycisku „Zgłoś” znajdującego się pod treścią postu.
 3. Kontakt z Administratorami w sprawach innych, niż zgłoszenia wymienione w pkt. 2, zwłaszcza dotyczących funkcjonowania Forum. możliwy jest za pośrednictwem wiadomości prywatnych.
 4. Administracja zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi na zapytania wymienione w pkt.3 w ciągu 24 godzin od przesłania wiadomości.
 5. W przypadku wiadomości o charakterze spamu, obraźliwych lub niezwiązanych z tematyką Forum, Administracja zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi. W przypadku rażących naruszeń niniejszego zapisu, konto dokonującego ich Użytkownika zostanie zablokowane bez dodatkowego ostrzeżenia.
 6. Administracja Forum nie odpowiada za możliwe wydłużenia czasu odpowiedzi na zapytania, o ile wynikły one z kwestii od niej niezależnych, takich, jak działanie siły wyższej lub awaria Forum.
 7. Administrator Forum nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Forum oraz za przerwy w dostępności Forum.
 8. Administrator Forum w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Forum.

§7 Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne

Informacje zawarte w niniejszej polityce prywatności dotyczą przetwarzania danych przez administratora: Fuzers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Stanisława Staszica 14/12, 20-081 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000761205, REGON: 381972280, NIP: 7123377651, kapitał zakładowy: 10.000,00 zł.

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres mailowy: anna.blicharz@fuzers.com lub adres korespondencyjny: FUZERS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Stanisława Staszica 14/12, 20-081 Lublin.

 1. Definicje

Administrator – Fuzers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Stanisława Staszica 14/12, 20-081 Lublin

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

RODO lub Rozporządzenie 2016/679 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – forum internetowe prowadzone przez Administratora pod adresem: https://forum.domjutra.online/

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 1. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie:

Podczas odwiedzania Serwisu

A. Przy wyświetlaniu naszego Serwisu przeglądarka używana w Państwa urządzeniu automatycznie wysyła informacje na serwer naszej strony internetowej. Poniższe informacje są zbierane bez Państwa udziału i przechowywane do czasu automatycznego usunięcia:

 • adres IP żądającego komputera,
 • data i godzina dostępu,
 • nazwa i adres URL pobranego pliku,
 • strona internetowa, z której następuje dostęp
 • używana przeglądarka i w razie konieczności system operacyjny na Państwa komputerze, jak również
 • nazwa Państwa operatora.

B. Nawiązanie kontaktu przez e-mail podany na stronie internetowej

W przypadku jakichkolwiek pytań oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem adresów e-mail podanych na stronie internetowej lub formularza kontaktowego. Przetwarzanie danych w celu nawiązania kontaktu z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 a RODO na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwa zgody.

 1. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w serwisie

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu zapewnienia właściwej obsługi zamówień klientów;
 • w celu realizacji zawartych umów z kontrahentami;
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, okresu trwania umowy, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 1. Uprawnienia użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na podstawie art. 15 RODO Użytkownik może zażądać informacji o przetwarzanych przez Administratora danych osobowych; W szczególności mogą Państwo żądać informacji dotyczących celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, planowanego okresu przechowywania, istnienia prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnienia prawa do złożenia zażalenia;
 • Prawo do sprostowania – na podstawie art. 16 RODO Użytkownik może zażądać niezwłocznej korekty (sprostowania) błędnych danych bądź uzupełnienia zapisanych u Administratora danych osobowych;
 • Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 • Prawo do usunięcia danych – na podstawie art. 17 RODO Użytkownik może zażądać usunięcia przechowywanych przez Administratora danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – na podstawie art. 18 RODO Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych o sobie, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcą Państwo ich usunięcia, a my nie potrzebujemy już tych danych, ale potrzebne są jednak Państwu do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych zgodnie z art. 21 RODO albo jeśli złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;
 • Prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO Użytkownik może otrzymać swoje dane osobowe, jakie Użytkownik udostępnił w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie lub może zażądać przesłania danych osobowych innemu administratorowi;
 • Prawo wycofania zgody – na podstawie art. 7 ust. 3 RODO Użytkownik może cofnąć udzieloną Administratorowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 • Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Zmiana polityki prywatności

Administrator zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej aktualizacji.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Forum oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania go.
 2. Zapoznanie się z Regulaminem jest niezbędne do prawidłowego korzystania z Forum.
 3. Administracja Forum zastrzega sobie prawo do zamknięcia Forum oraz do zamykania, usuwania lub archiwizowania określonych wpisów i wątków na Forum w dowolnym czasie i bez podania przyczyny
 4. Regulamin Forum wchodzi w życie od chwili udostępnienia go w serwisie, tj. 17.06.2020
 5. Administracja Forum zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia ich w serwisie.
 6. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w przypadku konieczności interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie w tym zakresie należy do wyłącznej kompetencji Administracji Forum.